«Софійська» брама –
пам’ятка фортифікації
ХVІІ ст.

"Sofia" Gate the monument
of fortification of the
17th century

Пам’ятка архітектури другої половини ХVІІ ст.

Дерев’яні ворота на цьому місці з’явилися 1654 року, а цегляну браму збудовано у 1687 році за проектом полковника Олександра Левінсона. Перед брамою розташовувався потужний рів і додаткове п’ятикутне укріплення – вивід. Брама була частиною укріплень Старокиївської фортеці другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.

Муровану Софійську браму було розібрано за наказом коменданта м. Києва у 1798 році.

Уперше залишки брами було виявлено під час прокладання комунікацій у 1893 році. Археологічні дослідження фундаменту воріт здійснив О. Ертель у 1913 році, обстеження під час земляних робіт – І. Самойловський у 1935, 1940, 1947 роках.

Збереглися залишки фундаментів розміром 10,6×10 м, завтовшки 2,3 м, завглибшки 1,5  м від двох паралельних стін, між якими був проїзд завширшки 3,7 м. Фундаменти були споруджені з глиб сірого пісковику, скріпленого глиняним розчином, з використанням будівельних матеріалів давньоруського часу – битої цегли, уламків цем’янкового розчину, поверх яких зафіксовано цегляну кладку із жолобчастої цегли розміром 28×15×6 см на сірому піщаному розчині.

Використання будівельних матеріалів давньоруського часу в фундаментах споруди призвело до помилкового її датування, тому у ХІХ–ХХ ст. браму вважали спорудою часів князя Володимира кінця Х ст.

Architectural site of the second half of the 17th century.

Initially the remains of the gates were discovered during the laying of communications in 1893. The archaeological research of the gate foundations was carried out by O. Ertel in 1913, the survey during earthworks was conducted by I. Samoilovski in 1935, 1940, and 1947.

The remnants of the foundations of two parallel walls, between which there was a passage of 3.7 m wide, were 10.6 × 10 m, 2.3 m wide and 1.5 m deep. The foundations were built from the pieces of the gray sandstone, clay mortared, with using building materials of the Ancient Rus times – the bit of brick, fragments of mortar, on top of which the brick masonry of 28 × 15 × 6 cm large on the gray sand mortar was fixed.

The use of early building materials was followed by incorrect dating and because of this in the nineteenth and twentieth centuries the gate was considered the construction of the times of Prince Volodymyr of the late 10th century.

Wooden gate on this site appeared in 1654 and the brick gate was built in 1687 by the design of Colonel Olexander Levinson. The wide and deep ditch and additional pentagonal bastion ("output") were placed in front of the gate. The gate was part of the fortifications of Starokyiv fortress of the second half of the seventeenth and eighteenth centuries.

The stone "Sofia" Gate was dismantled by order of the commandant of Kyiv in 1798.


Джерела:

1. Каргер М.К. Древний Киев. – Москва-Ленинград, 1961. – Т. 2. – С. 87–90.
2. Самойловський І.М. Міська брама Х ст. у Києві //  Археологія. – 1965. – Т. ХІХ. – С. 183–188.
3. Алферова Г.В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк. – К., 1982. – С. 34–36.
4. Козюба В.К. "Місто Володимира" у Києві: історична реальність чи історіографічний міф? // Стародавній Іскоростень і слов`янські гради. – Коростень, 2008. – Т. І. – С. 248–250.


Ілюстрації:

Illustrations:


  1. План фундаментів "Софійської" брами за розкопками О. Ертеля 1913 р.
  Plan of the foundations of the "Sofia" Gate for the excavations of O. O. Ertel 1913

  2. Софійська брама на плані Києва І. Ушакова 1695 р.
  "Sofia" Gate on the plan of Kyiv by I. Ushakov 1695