«Західний палац»
межа Х – ХІ ст.

The "Western Palace"
of the turn of the
10th – 11th centuries

«Західний палац» разом з Десятинною церквою, «Південним» та «Східним» «палацами», у давньоруський час, складав частину храмово-палацового комплексу київського Дитинця.

Мурована споруда цивільного призначення, прямокутна та видовжена по осі північний захід–південний схід. За конструктивним вирішенням подібна до "Південного палацу". «Палац» являв собою досить велику за площею будівлю (близько 1200 м²), що складалася із центрального квадратного приміщення і втричі довших двох бічних частин. Довжина будівлі близько 70 м. На дні рову, завширшки 1,3 м, на глибині 2,1 м зафіксовані сліди від чотирьох рядів дерев’яних лежнів, що фіксувалися п’ятьма рядами кілочків.

До нашого часу збереглися лише фундаментні рови, заповнені у деяких місцях невеликими уламками кварциту, плінфи, пірофілітового сланцю, вапняку, уламків давньоруської кераміки, кісток тварин тощо, перемішаних з цем’янковим розчином.

На сьогодні встановити точну дату руйнації палацу видається неможливим. Можна припустити, що це сталося унаслідок одного з землетрусів, які згадуються в літописах під 1088 та 1091 рр.

Після руйнації «Західний палац» не відбудовувався.

Досліджувався С. Вельминим (1914), В. Харламовим (1982, 1987–1988) і А. Козловським (2008–2009, 2012–2013).

The "Western Palace" together with the Desyatynna Church, "Southern" and "Eastern" palaces was part of the temple and palace complex of Kyiv Dytynets (Kremlin).

It is the stone civil building, rectangular and elongated along the axis of the Northern West – Southern East. By construction it is similar to the "Southern Palace". "Western Palace" was a rather large building (ca. 1200 m²) consisting of central square room and two lateral parts threefold longer. The building was ca. 70 m long. At the bottom of the ditch of 1.3 m wide and 2.1 m deep the traces of four rows of wooden lounges fixed with five rows of pegs were observed.

Today only the foundation ditches, filled somewhere with small pieces of quartzite, plinths, pyrophyllite slate, limestone, fragments of Ancient Rus ceramics, animal bones etc. mixed with mortar, survive.

It is impossible to date the destruction of Western Palace accurately. One can suppose that it was the result of one of earthquakes that are mentioned in the chronicles as taken place in 1088 and 1091.

After destruction the "Western Palace" was not rebuilt.

Excavated by S. Velmin (1914), V. Kharlamov (1982, 1987-1988) and A. Kozlovski (2008-2009, 2012-2013).


Джерела:

1. Каргер М.К. Древний Киев. – Т. 2. – М.-Л., 1961. – C. 73–76.
2. Ёлшин Д.Д. О «монументальной архитектуре» Киева в X в. // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-летию со дня рождения Евгения Николаевича Носова. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. – С. 151–164.
3. Звід пам’яток історії та культури України. – Кн. 1 – Ч. 2. – К., 1999 – С. 322 –323.
4. Козловський А. О., Ієвлев М. М. Нові дослідження «Західного палацу» в Києві 2008 р. Матеріальна та духовна культура Південної Русі. – К.-Чернігів, 2012. – С. 166-170.
5. Козловський А.О., Ієвлєв М.М., Крижановський В.О. Дослідження Західного палацу у Києві 2008–2013 рр. // Археологічні дослідження в Україні 2013 р. – К., 2014. – С. 302.
6. Козловський А.О., Ієвлєв М.М., Мінаєва Н.І. Дослідження Західного палацу у Києві (за результатами розкопок останніх років) // Боспор Киммерийский и варварський мир в период античности и средневековья. Археологический обьект в контексте истории. – Керчь, 2013. – С.218–224.


Ілюстрації:

Illustrations:


 1. Фасад  Західного палацу. Реконструкція Ю. Асєєва
Facade of the Western Palace. Reconstruction of Yu. Aseyev

 2. Фундаменти  Західного палацу, досліджені у 1914 р.
Foundations of the Western Palace, investigated in 1914

 3. Реконструкція  фундаментів Західного палацу за археологічними даними
Reconstruction of the foundations of the Western Palace for archaeological data