Храм Св. Феодора –
пам’ятка давньоруської архітектури ХІІ ст.

The Church of St. Theodore
is a monument of ancient architecture of the XII century

Храм Федорівського монастиря 1129 року збудував великий князь київський Мстислав Володимирович, син Володимира Мономаха, на честь свого небесного патрона св. Феодора Тирона. Цей монастир був вотчим для Мстиславичів і князівською усипальницею. Вочевидь церква проіснувала в руїнах до XVII ст. Чимало дослідників вважають, що Федорівський храм зображений на трьох малюнках Абрагама ван Вестерфельда 1651 року, хоча підписи під цими зображеннями згадують зарисовані руїни, які розташовані на Печерську (іл. 1). Наприкінці XVII ст. церкву розібрали на будівельний матеріал для інших монументальних київських споруд.

Залишки храму досліджували кілька разів – у 1838 році професор Київського університету Св. Володимира О.І. Ставровський, у 1982 – 1984 роках – експедиція С.Р. Кілієвич. За результатами цих досліджень було з’ясовано план та розміри храму (іл. 2). Це була тринефна шестистовпна хрестовокупольна споруда із підбанним квадратом розміром 6,0 × 5,7 м. Зовнішній розмір храму по поздовжній осі – 27,9 м, по поперечній осі – 19,5 м. Центральна частина храму й південна прибудова були оштукатурені і багато розписані, про що свідчить велика кількість фрагментів тиньку із залишками фрескового живопису. За матеріалами розкопок, підлога в храмі була з плит пірофілітового сланцю, інкрустованих кольоровою смальтою. Поряд зі сланцевими застосовувалися також керамічні полив’яні кольорові плитки розміром 12 × 12 × 2 см. Знайдено фрагменти голосників і круглого віконного скла діаметром 22 см.

На південний схід від храму у 1980 – 1990-х роках (розкопки Я. Боровського, А. Козловського) було досліджено ділянку монастирського кладовища й виявлено велику підземну споруду, яка слугувала льохом. У ній знайдено скарб золотих прикрас, захований у дні монголо-татарської навали у 1240 році.

The Church of St. Theodore was built in 1129 by the Grand Prince of Kyiv Mstyslav Vоlоdуmyrovych, the son of Volodymyr Monomakh, in honor of his heaven patron saint Theodore Tyron. The Monastery was a patrimony for the Mstyslav dynasty and St. Theodore (Fedorovski) Church was used as family vault. Apparently the church existed in ruins until the 17th century. According to some researchers the Church of St. Theodore is depicted on the three drawings of Abraham van Vesterfeld dated to 1651 although the captions mention the ruins located on Pechersk area (ill. 1). At the end of the 17th century the church was dismantled and its building material was used for other monumental constructions in Kyiv.

The remnants of the church were excavated several times: in 1838 by professor of Kyiv St. Volodymyr University О.I. Stavrovski, in 1982 – 1984 by the expedition headed by S.R. Kilievich. Due to these explorations the plan and dimensions of the church were clarified (ill. 2). It was the three-nave six-pillar cruciform construction with the square under dome of 6,0 × 5,7 m. The outer size of the church was 27,9 m along the longitudinal axis and 19,5 m along the transverse one. The main part of the temple and southern annex were plastered and luxuriantly decorated judging to the large number of fragments of mint with the remnants of fresco painting. The floor was made of pyrophyllite slate slabs inlaid with colored smalta and ceramic polished colored tiles. The fragments of resonators and round window glass of 22 cm in diameter were also discovered.

To the south-east of the church in the 1980s-1990s (excavations of Y. Borovski, A. Kozlovski) the part of monastery cemetery was excavated and the large underground structure which was used as a cellar was discovered. The hoard of golden jewelry hidden during the Mongol-Tatar invasion in 1240 was found there.


Джерела:

1. Килиевич С.Р., Харламов В.А. Исследования храма Вотча Федоровского монастыря ХІІ в. в Киеве // Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1989. – С. 180–187.
2. Боровський Я.Є., Калюк О.П. Дослідження київського дитинця // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984–1989. – К., 1993. – С. 3–42.
3. Ієвлев М.М., Козловський А.О. Льохи стародавнього Києва кінця Х – середини ХІІІ ст. // Археологія. – 2011. – № 4. – С. 108–114.


Ілюстрації:

Illustrations:


 1. Західний фасад храму Св. Феодора на малюнку А. Вестерфельда 1651 р. 
Western facade of the Church of St. Theodore in the picture A. Westerfeld in 1651.
 2. План храму Св. Феодора.  
Plan of the Church of St. Theodore.