989 (991) р.

Початок будівництва церкви Пресвятої Богородиці в Києві
 
(датування за різними джерелами)

Хронологія подій, пов’язаних із хрещенням Русі, досі залишається дискусійною через протиріччя в повідомленнях писемних джерел, їх уривчастість та неповноту, певну умовність у датуванні подій [1, с. 10].

Найдавніші літописи називають дві дати закладення й початку будівництва церкви Богородиці в Києві. За Лаврентіївським списком «Повісті минулих літ», ця подія відбулася 989 року: «В лето 6497 <…> Володимеръ <…> помысли создати ц(е)рк(о)вь прес(вя)тыя Б(огороди)ца пославъ приведе я мастеры от Грекъ и начешню же здати» [2, стб. 121]. Інший список згаданого літопису – Іпатіївський – відносить початок будівництва храму до 991 року [3, стб. 106].

Ще одне джерело – літературна пам’ятка «Пам’ять і похвала князю руському Володимиру», створена ченцем («мнихомъ») Іаковом, датується ХІІ–ХІІІ ст. Її текст складається з кількох частин, написаних, імовірно, різними авторами в різний час. Заключна частина, яку дослідники відносять до другої половини ХІ ст., містить перелік подій життя Володимира з хронологічними вказівками, що надає пам’ятці як історичному джерелу найбільшої ваги [4, с. 183]. Зокрема, у «Пам’яті» зазначено, що Володимир після хрещення «на четвертое лето церковь камену святыя Богородица заложи», тобто здійснив це 991 року, що підтверджує дату Іпатіївського списку літопису [1, с. 10]. Частина дослідників, спираючись на свідчення «Пам’яті», але неправильно вирахувавши дату хрещення, датою закладки храму вважала 990 рік [5, с. 10].

Віталій Козюба


Джерела та література:

1. Івакін Г. Літописні повідомлення про Десятинну церкву // Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення. – Київ: АртЕк, 1996. – С. 10–11.

2. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 1. – 2-е изд. – Москва: Языки славянской культуры, 2001.

3. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 2. – 2-е изд. – Москва: Языки славянской культуры, 2001.

4. Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания: Аннотированный каталог-справочник. – Санкт-Петербург: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2003.

5. Каргер М.К. Древний Киев. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961. – Т. ІІ. Памятники киевского зодчества Х–ХІІІ вв.


Повернутись до ІСТОРИЧНОЇ ХРОНОЛОГІЇ ЦЕРКВИ БОГОРОДИЦІ ДЕСЯТИННОЇ