Наукові

Козюба Віталій | Перспективи музеєфікації нерухомих об’єктів на території Десятинної церкви
Thu, 02/20/2014 - 02:49,

У статті розглянуто перспективність музеєфікації кількох різночасових нерухомих об’єктів – печі слов’янського житла VІІІ ст., блоку стіни, що впала, та заглибленого «тайника» давньоруського часу, печі для опалення храму ХІХ ст., – розташованих на території Десятинної церкви.

В статье рассмотрена перспективность музеефикации нескольких разновременных объектов – печи славянского жилища VIII в., блока упавшей стены и углубленного «тайника» древнерусского времени, печи для отопления храма ХIХ в., – расположенных на территории Десятинной церкви.

The review considers perspectives of museumification of several immovable multitemporal objects: oven of Slavic dwelling of the 8th c., the block of the temple wall, deep «hiding place» of the Old Rus’ period and the stove for the church heating of the 19th c. located at the Desiatinna territory.

 

Щербань Анатолій | До питання вивчення першої облицювальної кераміки на Русі – плиток з Десятинної церкви
Sat, 02/15/2014 - 23:27,

У статті подано коротку характеристику полив’яних плиток доби Русі, знайдених під час розкопок на території Десятинної церкви. Акцентовано увагу на їхньому декорі. Проаналізовано основні гіпотези щодо технології його нанесення.

В статье дана краткая характеристика поливных плиток времен Руси, найдених во время раскопок на территории Десятинной церкви. Акцентировано внимание на их декоре. Проанализированы основные гиппотезы о технологи его нанесения.

 

Капустін Кирило | Знахідки золотоординського та литовського часів з Києва (за матеріалами досліджень 1940–1950-х років)
Sat, 02/15/2014 - 23:15,

У статті проаналізовано археологічні колекції, зібрані в ході розвідок 1940–1950-х років. Введено до наукового обігу нові дані стосовно знахідок золотоординського та литовського часів з Києва.

В статье проанализированы археологические коллекции, собранные во время разведок 1940–1950-х годов. Введены в научный оборот новые данные о находках золотоордынского и литовского времен из Киева.

The article is devoted to the analysis of archaeological collections discovered threw explorations of 1940–1950 of the XX ct. New data about the findings of Golden Horde and Lithuanian times were introduced in the article.

 

Pages