Журухіна Олена Юріївна

Завідувач Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень

Музей історії Десятинної церкви
Київ, вул. Володимирська 6, 01001

тел. роб.: 380 (44) 246 47 62
факс: (044) 246-47-62
email: desitinnai@ukr.net

Народилася: 10 квітня 1981 р.

 
 

Освіта:

2003 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «історія».

Службова діяльність:

з 2007 – молодший науковий співробітник ДП «Центр археології Києва НАН України»;
2014 – науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви;
жовтень 2015 – провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви;
листопад 2015 – завідувач Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви.

Публікації:

2017 

Нестеровський В.А., Журухіна О.Ю. Технологія обробки бурштину у давньоруський час // Археологія: дослідження, експерименти, реконструкція. – Вип. 1 (22). – К., 2017. – С. 310 – 316.

Журухіна О. Давньоруські скляні лампи з археологічних розкопок Києва // Opus Mixtum : № 5 [ред. кол. : Н. Писаренко, Є. Архипова, Т. Ананьєва та ін.] ; Міністерство культури України, Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2017. – С. 173 – 177.

2016

Івакін Г., Івакін В., Зоценко І., Баранов В., Журухіна О.. Намисто з поховань Києва Х–ХІ століть (за матеріалами розкопок 2016 року) // Opus mixtum / [ред. кол.: Н. Писаренко, Є. Архипова, Т. Ананьєва та ін.] ; Міністерство культури України, Музей історії Десятинної церкви. – К., 2016. – № 4. – С. 218 – 223.

Журухіна О.Ю. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля  // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Київ: НКПІКЗ, 2016. – Вип. 3 (20). – С. 147–151. – Режим доступу: .

Журухіна О.Ю., Нестеровський В.А. Коштовне каміння середньовічної Київщини (група кремнеземів) // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», 24–25 листопада 2016 року. – Київ, 2016. – С. 42–43.

Капустін К.М., Журухіна О.Ю. Скляні вироби Городська (за матеріалами розкопок 1940–1950 рр.) // Колекція Наукових фондів Інституту археології НАН України / Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 1 (18). – С. 104–109.

2015

Журухіна О. Візантійське скло з розкопок Старокиївської гори  // Opus mixtum / [ред. кол. : Є. Архипова, Н. Писаренко, О. Комар, В. Козюба, Л. Чміль]; Міністерство культури України, Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 219–229.

Журухіна О.Ю. Намисто з археологічних розкопок садиби Десятинної церкви та Старокиївської гори.

Журухіна О.Ю. Скляні вироби з розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря (результати досліджень 1998 року).

Нестеровський В.А., Журухіна О.Ю. Коштовне каміння Київського Подолу ХІ–ХІІІ століть. Повідомлення 1. Бурштин // Коштовне та декоративне каміння / [ред. кол.: Галета О., Беліченко О., Баранов П. та ін.]; Міністерство фінансів України, Державний гемологічний центр України. – Київ, 2015. –˜ № 1 (79). – С. 16–20.

Журухіна О. Давньоруське скло на київському Подолі // Пам’ятки України: історія та культура / [І. Гирич, Л. Богослов, В. Карпенко, І. Малюта]; Міністерство культури України, Фундація героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 5–6 (213–214). – С. 50–55. – Режим доступу: 

Журухина Е.Ю. Украшения из стекла: тенденции и проблемы исследования находок Киевского Подола // Стекло Восточной Европы с древности до начала ХХ века. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. – С. 218–222.

2014

Хамайко Н.В., Колтовой М.О., Журухіна О.Ю. Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р.  // Вісник Національного науково-природничого музею. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 12–17.

Журухіна О. Морфологічна та технологічна характеристики намиста з поховань давньоруського часу на території Десятинної церкви // Opus mixtum: [ред. кол. : П. Дорошенко, В. Дятлов, Я. Кризина та ін.]; Міністерство культури України, Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. –№ 2. – С. 52–55.

Журухіна О. Скляні вироби давньоруського часу / Археологічні дослідження київського Гостиного двору / М. Сергєєва, В. Івакін, С. Тараненко, Д. Бібіков, І. Зоценко. – Київ, 2014. – С. 77.

Столярова Е.К., Журухина Е.Ю. Находка стеклянного слитка из Киева // Краткие сообщения Института археологии. – Москва, 2014. – Вып. 232. – С. 195–202.

2013

Журухина Е.Ю. Стеклянные изделия древнерусского времени из многослойного поселения Кощеевка-8 // Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. – Київ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 112 – 115.

2012

Журухіна О.Ю. Намисто як елемент одягу (за матеріалами давньоруських пам’яток) // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 14–16 листопада 2011 року. – Київ, 2012. – С. 227–232.

Тараненко С.П., Журухіна О.Ю. Склоробні майстерні 11–13 століття Подолу Києва на археологічній карті // Старожитності Вишгородщини: зб. тез, доповідей і повідомлень 18-ої наук.-практ. конф. 31 травня – 1 червня 2012 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2012. – С. 162–171.

Журухина Е.Ю., Храмченкова Р.Х. Стеклоделательные мастерские Киевского Подола // Филология и культура. – Казань, 2012. – № 3 (29). – С. 226–234.

2011

Журухіна О. Принципи класифікації давньоруських намистин // Болховітіновський щорічник 2010. – Київ, 2011. – С. 28–31.

Журухіна О.Ю. Морфологічна та технологічна характеристика намистин з Київського Подолу // Археологія. – 2011. – № 1. – С. 33–39.

2010

Журухіна О. Скляні вироби з розкопок 2008 року на Київському Подолі // Ант: Вісник археології, мистецтва, культурної антропології 2009–2010. – Київ, 2010. – Вип. 22–24. – С. 74–77.

Журухіна О.Ю. Знахідки скляних виробів на території Київського Подолу // Болховітіновський щорічник 2009. – Київ, 2010. – С. 269–278.

2009

Сагайдак М.А., Тараненко С.П., Пефтіць Д.М., Журухіна О.Ю. Археологічні дослідження в урочищах Гончари-Кожум’яки у 2007 р. // Археологічні дослідження в Україні (2006–2007 рр.). Зб. наук. праць. – Київ, 2009. – С. 310–313.

2008

Журухіна О.Ю. Намистини давнього Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 14-ої наук.-прак. конф. 27–28 березня 2008 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2008. – С. 46–55.

2007

Журухина Е.Ю., Сергеева М.С. Ожерелье из погребения XVI века // Интеграция археологических и этнографических исследований – Одесса; Омск, 2007. – С. 295–297.

Журухина Е.Ю. Стеклянные бусы Киевского Подола // Тверской археологический сборник: Материалы III Тверской археологической конференции и 8-го заседания научного семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». – Тверь, 2007. – С. 256–260.

Журухіна О. Намистини Київського Подолу // Наукові записки з української історії. Зб. наук. статей. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 53–61.

2006

Журухіна О., Звіздецький Б. Про походження і датування намистин із розкопок стародавнього Іскоростеня 2003–2005 рр. // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави) ІХ–ХІ ст. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару (Чернігів – Шестовиця, 20–23 липня 2006 р.). – Чернігів, 2006. – С. 65–72.

Тараненко С.П., Зоценко В.М., Івакін В.Г., Журухіна О.Ю. Про археологічні дослідження ділянки за адресою вул. Борисоглібська, 2. // Археологічні дослідження в Україні 2004–2005 рр. / за ред. Н. О. Гаврилюк. Зб. наук. праць. – Київ; Запоріжжя: ІА НАН України; Дике поле, 2006. – Вип. 8. – С. 15–16.

2005

Сергеєва М.С., Тараненко С.П., Журухіна О.Ю. Дослідження на Київському Подолі по вул. Почайнинська, 27/44 у 2003 р. // АДУ (2003–2004 рр.). Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 7. – С. 58–60.

2004

Сергєєва М., Журухіна О. Київські майстерні з виробництва скляних намистин // Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі ХІІ–ХІІІ ст. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 червня 2004 р. – Київ; Хмельницький; Кам’янець-Подільський; Старокостянтинів, 2004. – C. 144–149.